Oxigen – Ozonoterapia

Terapia cu ozon a fost stabilitã ca o metodã sigurã ºi extrem de eficientã pre ºi postoperator în intervenþiile chirurgicale orale ºi în prevenirea ºi tratarea cariilor dentare. Spre deosebire de metodele convenþionale, care sunt deosebit de invazive, acest tratament stopeazã procesele carioase în evoluþie ºi remineralizeazã dinþii fãrã a deteriora structura lor.
Progresele tehnice au fãcut posibilã aplicarea ozonului, care este un puternic dezinfectant, pe suprafeþe mici, la nivelul cavitãþii orale, protejând þesuturile învecinate ºi plãmânii.
Dupã cum ºtim, în urma chirurgiei implantare pot apãrea complicaþii care þin de diverse apecte clinice, pe termen scurt ºi lung: supraîncãlzirea situsului implantar, periimplantita, suprainfecþii ale situsului implantar, resorbþie osoasã, micromiºcãri, risc de distrugere a implantului, dehiscenþa leziunilor chirurgicale, pânã la pierderea implantului.
Infecþia poate fi cauzatã de diverºi factori:
• Igiena oralã deficitarã
• Obiceiul de a fuma sau de a consuma bãuturi alcoolice
• Stãri de imunodeficienþã localã sau sistemicã

În cazul în care apar leziuni osoase, este necesarã luarea tuturor mãsurilor de siguranþã posibile. Printre acestea, toaleta chirurgicalã asociatã cu procedurile regenerative, ambele asociate, în timpul terapiei, cu antibiotice ºi cu ozonoterapie.
Activitatea imunomodulatorie a ozonului: la nivelul leucocitelor stimuleazã activitatea fagocitarã a neutrofilelor, iar la nivelul limfocitelor iniþieazã procese ce regleazã expresia multor gene. Acþiunea acesteia este potenþatã prin repetarea tratamentului, deoarece limfocitele activate încep sã relaxeze citocinele, care, la rândul lor, activeazã alte limfocite (efect de priming) cu rezultatul unei amplificari imunitare progresive.
La nivel trombocitar, ozonul acþioneazã prin: eliberare de ATP ºi de factori de creºtere precum PDGP, TGF-β, bFGF, HGF, EGF ºi VEGF, cu mare importanþã ºi capabile sã explice motivul pentru care tratamentul parenteral ºi local cu ozonoterapie la ulcere cronice permite ameliorarea vascularizãrii ºi cicatrizarea rapidã a rãnii.
Preceptele fiziologice pe care se bazeazã utilizarea ozonului sunt corelate cu efectul benefic pe care îl exercita în domeniul hemoreologiei îmbunãtãþirea filtrabilitãþii eritrocitare, diminuarea viscozitãþii hematice, îmbunãtãþirea agregãrii trombocitare, îmbunãtãþirea utilizãrii ºi eliberarii de O2 cu privire la Hb.

Mecanismele de acþiune a ozonului:
  • acþiune bactericidã indirectã - producþie crescutã de leucocite ºi macrofage FAGOCITOZA
  • acþiune bactericidã - virustaticã directã - ozon-producþie de radicali liberi-liza membranelor bacteriene
  • imbunãtãþire perfuzie localã - transport ºi distribuþie de substanþe (antibiotice)
  • stimulare activitate osteoclasticã/blasticã - remodelare osoasã
Ozonoterapia, în cadrul chirurgiei orale, are un rol important în vindecarea leziunilor rezultate în urma intervenþiilor chirurgicale, în special în situaþiile în care terapia standard cu antibiotice nu este suficientã pentru o vindecare completã.
În plus, favorizeazã în mod deosebit regenerarea osoasã, odatã cu dispariþia infecþiei.
Ozonoterapia este, la ora actualã, cel mai eficient tratament în cazul osteonecrozei.
Oriunde existã o infecþie care implicã bacterii, virusuri sau ciuperci, ozonul poate fi folosit pentru a o elimina.

Cum ajungeti la Clinica medicala Romedical INT